Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Шетел тілін қашықтықтан оқытудын тәсілдері мен тәжірибелік құралдары

  • 45 страниц
  • 2021 год
  • 0 просмотров
  • 0 покупки
Автор работы

user851079

1500 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Қашықтықтан оқытудың өзектілігі техногендік өркениет жағдайында оқу процесін ұйымдастырудың дәстүрлі модельдері халықтың едәуір бөлігінің білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайтындығында. Бұл жағдайда ақпарат пен оқу материалдарын тұтынушыға тікелей жеткізу үшін жаңа технологиялық құралдарды пайдалануды қамтамасыз ететін қашықтықтан оқыту жүйесі, оның орналасқан жеріне қарамастан, білім беру кеңістігінің ажырамас, бәсекеге қабілетті бөлігіне айналады.
Қашықтықтан оқыту жүйесі икемді және орташа күрделі болуы керек. Қашықтан оқытудың тым күрделі жүйесі өзіне зиян тигізеді, өйткені жүйенің іс-әрекетін бақылау жоғалуы мүмкін. Қашықтықтан оқыту саласындағы жоғары білім берудің қазақстандық тәжірибесінде бар тәжірибе одан әрі әзірлеу мен жетілдіруді талап етеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты. Шет тілін қашықтықтан оқытудың тәсілдері мен құралдарын кешенді талдау.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
- мектепте қашықтықтан оқыту технологиясын қолданудың теориялық аспектілерін зерттеу.
- қашықтықтан оқытудың нысандары мен технологияларын және оны ұйымдастыру тәсілдерін сипаттау.
- білім беру процесінде қашықтықтан оқыту принциптерін зерттеу;
- Қазақстанның оқу орындарында қашықтықтан оқытудың қолданылуын талдау;
- қашықтықтан оқыту жүйесінде жаңа басқару тәсілдерін қалыптастыру.
Зерттеу нысаны – шетел тілін қашықтықтан оқыту жүйесі.
Зерттеу пәні - басқарудың заманауи моделіндегі қашықтықтан оқытудың тәсілдері мен тәжірибелік құралдары.
Дипломдық жұмыстың теориялық және әдіснамалық негізі қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру мәселесі бойынша отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, оны шет елдерде және Қазақстан Республикасында құру тәжірибесі, ҚР Үкіметі мен ҚР Білім Министрлігінің қашықтықтан оқыту бойынша заңнамалық және нормативтік құжаттары болды.
Жұмыстың жаңалығы Қазақстан Республикасында қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың жай-күйін жүйелі және кешенді теориялық және практикалық талдаудан, оны болашақта жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды әзірлеуден тұрады.

Кіріспе
1. Қашықтықтан оқыту технологиясының теориялық аспектілері
1.1 «Қашықтықтан оқыту» ұғымын талдау
1.2 Қашықтықтан оқытудың нысандары мен технологияларын ұйымдастыру
1.3 Шет тілін қашықтықтан оқытудың рөлі мен маңызы
2. Шет тілін қашықтықтан оқытудың тәсілдері
2.1 Шетел тілін қашықтықтан оқыту технологиясы
2.2 Ағылшын тілін онлайн оқытудың тиімді тәсілдері
2.3 Пандемия кезінде шет тілін қашықтықтан оқыту
3. Қашықтықтан оқыту жүйесіне шолу және тәжірибелік құралдары
3.1 Moodle
3.2 Claroline LMS
3.3 Шет тілін қашықтықтан оқытудың құралдары
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Қазіргі білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі үнемі өзгеріп отыратын әлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез бейімделу қабілеті болып табылады.
Қазіргі уақытта оқушылардың мектеп бағдарламасының оқу пәндерін, оның ішінде ағылшын тілін меңгеруге деген қызығушылығының төмендеу үрдісі байқалады. Оқытудың дәстүрлі әдістері мен нысандары кейде білім алушылардың білім алу сұраныстары мен қажеттіліктерін қанағаттандырмайды, оқу уәждемесін арттыруға ықпал етпейді.
Қазақстанның қазіргі даму кезеңі мемлекетті әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қоғамдастығына жедел ілгерілетуге бағдарланған. Осыған байланысты, білім беру саласындағы саясат әлемдік білім беру кеңістігіне біріктірілген және әлемдік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлауды қамтамасыз ететін білім берудің ұлттық моделін қалыптастыруға бағытталған [1].
«Ақпараттық қоғам 2030» деп аталатын ҚР білім беруді дамытудың 2030 жылға дейінгі саясаты қоғамның ұдайы өндірісінің іргетасы ретінде білім беруді одан әрі дамыту үшін жаңа құндылықтар мен бағдарларды белгілеуге арналған.
Қазақстанның табиғи климатқа, елдің географиялық және демографиялық жағдайына байланысты экономикалық даму тұрғысынан білім беруді экономиканың бірінші стратегиялық маңызды саласына айналдырудың нақты себептері бар.
Сондықтан ҚР білім беруді дамыту саясатының мақсаты 2030 жылға қарай Қазақстанда инновациялық білім экономикасы бар ақпараттық қоғамды жаңғыртатын жоғары білім беру жүйесін құру болып табылады [2].
Баршаға нақты қолжетімді білім беру - бұл әлеуметтік мемлекеттің аса маңызды гуманистік талабы және абсолютті қажетті элементі ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның білім қоғамына қол жеткізуінің шарты.

1 Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: Процветание безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев //Послание Президента страны народу Казахстана. - Алматы: Бшм, 1997. - 93 с.
2 Политика развития образования Республики Казахстан «Информационное общество-2030». Проект к обсуждению. - Алматы: VOX POPULI, 2010. - 244с.
3 Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления. - М.: Маркет ДС, 2003. - 358 с
4 Никуличева, Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. – М. : Федеральный институт развития образования, 2016. – 72 с.
5 Кочергин И.Г. Философско-методологические и исторические аспекты глобальной информатизации современного обществ // Вестник ТГУ. – Выпуск 12. – 2012. — С. 82-29.
6 Словарь по технологиям обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://didacts.ru/dictionary/1031/word/informaciono komunikacionaja-predmetnaja-sreda.
7 Андреев, А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация / А.А. Андреев, В.И. Солдаткин. – М. : Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с.
8 Ибышев, Е.С. Дистанционное обучение: теория и практика / Е.С. Ибышев. — Караганда. : Изд-во «Білім», 2008. —196 с.
9 Витченко, О.В. Интегративно-креативная модель формирования информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя / О.В. Витченко // Образование. Наука. Инновации. – 2010. – №4. – С. 73-78.
10 Смирнова, В.А. Особенности формирования современных информационно-образовательных сред / В.А. Смирнова // Ярославский педагогический вестник. — 2015. — № 6. — С. 38-43.
11 Журавлева, О.Б. Управление Интернет-обучением в высшей школе / О.Б. Журавлева. — М. : Горячая линия, 2007. — 223 с.
12. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – М. : Изд-во «Академия», 2008. — 192 с.
13 Ширшов, В.Е. Организация учебной деятельности на основе информационно-коммуникативных технологий / В.Е. Ширшов. — М. : Логос, 2006. — 269 с.
14 Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская. — CПб. : Питер, 2000. — 401с.
15 Кузьмичева Т.Н. Технические средства в обучений английскому языку. – М. «Просвещение», 2001.
16 Howatt A.P.R. Programmed learning and the language teacher. – London,
17 Сухомлин, В.А. ИТ-образование / В.А. Сухомлин. – М. : Горячая линия -Телеком, 2005. — 175 с.
18 Сайков, Б.П. «Курс «Информационно-образовательная среда (ИОС) основной школы» [Электронный ресурс] / Б.П. Сайков. –http://www.lyceum88.ru/IOS_M1_Cont_1_1_01.pdf.
19 Основы открытого образования Т.1 / под ред. В.И. Солдаткина НИИЦ РАО – 676 с. [Электронный ресурс]. – pedagogika/andreev/andreev9.html:
20 Коротенков, Ю.Г. Информационная образовательная среда основной школы / Ю.Г. Коротенков. — М. : Академия АйТи., 2013. http://eor.it.ru/file.php/1/metod_material/Uchebnoe_posobie_IOS.pdf.
21. Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании. Проект «Информатизация системы образования» http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt7.html
22 Босова, Л.Л. Отечественный и зарубежный опыт создания учебных материалов нового поколения / Л.Л, Босова // Школьные технологии. — 2007. — № 5. – С. 179-184.
23 Методология проектирования развивающей информационной образовательной среды в условиях современной школы Э.Н. Ильясова – М. : Академия Естествознания, 2014 http://www.monographies.ru/244
24 Заичкина, О.И. Опыт и проблемы управления образовательным процессом на базе информационных и коммуникационных технологий / О.И. Заичкина // Сборник материалов международной научно практической конференции «Развитие отечественной системы информатизации образования». — М. : ИИО РАО, 2009. — С. 19-24.
25 Захарова, Г.И. Формирование информационной образовательной среды высшего учебного заведения : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01: / Г.И.Захарова. – Тюмень : Тюмен. гос. ун-т, 2003. – 46 c.
26 Боровских, А.В. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая логика: Пособие для системы профессионального педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров / А.В. Боровских, Н.Х. Розов. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 80 с.
27 Гумбольдт фон Вильгельм. Язык и философия культуры.— М.: Прогресс, 1985.— 450 с
28 Зимняя И. И. Педагогическая психология. Учебник для вузов.— М.: Логос, 2000.— 384 с.
29 Скрябина Л.М.Развитие гуманистического потенциала личности младшего школьника средствами иностранного языка. Диссертация на соискание уче ной степени кандидата педагогических наук.— Якутск, 2000.— 1
30 Өстеміров К. «Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту құралдары» Алматы 2007.
31 Dobson J.M. Effective techniques for English Conversation group. US Information Agency. – Washington D.C., 1997.
32 Ерназарова З.Ш. Қазақ тілін оқытудың төрт деңгейлік бағдарламасы. Қазақ тілі: Әдістеме. Республикалық ғылыми әдістемелік. – К. 4. – 2007.– 2 б.
33 Воровщиков С.Г. Учебно-позновательная компетентность школьников // Управление современной школы. – 2007. – №6. – С. 81.
34 Әтежанов Г. Психологиялық-педагогикалық құзырлықты қалыптастырудағы жаңа формация мұғалімінің рөлі // Қазақ тілі. – 2008. – №4. – Б. 6.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Қашықтықтан оқытудың өзектілігі техногендік өркениет жағдайында оқу процесін ұйымдастырудың дәстүрлі модельдері халықтың едәуір бөлігінің білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайтындығында. Бұл жағдайда ақпарат пен оқу материалдарын тұтынушыға тікелей жеткізу үшін жаңа технологиялық құралдарды пайдалануды қамтамасыз ететін қашықтықтан оқыту жүйесі, оның орналасқан жеріне қарамастан, білім беру кеңістігінің ажырамас, бәсекеге қабілетті бөлігіне айналады.
Қашықтықтан оқыту жүйесі икемді және орташа күрделі болуы керек. Қашықтан оқытудың тым күрделі жүйесі өзіне зиян тигізеді, өйткені жүйенің іс-әрекетін бақылау жоғалуы мүмкін. Қашықтықтан оқыту саласындағы жоғары білім берудің қазақстандық тәжірибесінде бар тәжірибе одан әрі әзірлеу мен жетілдіруді талап етеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты. Шет тілін қашықтықтан оқытудың тәсілдері мен құралдарын кешенді талдау.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
- мектепте қашықтықтан оқыту технологиясын қолданудың теориялық аспектілерін зерттеу.
- қашықтықтан оқытудың нысандары мен технологияларын және оны ұйымдастыру тәсілдерін сипаттау.
- білім беру процесінде қашықтықтан оқыту принциптерін зерттеу;
- Қазақстанның оқу орындарында қашықтықтан оқытудың қолданылуын талдау;
- қашықтықтан оқыту жүйесінде жаңа басқару тәсілдерін қалыптастыру.
Зерттеу нысаны – шетел тілін қашықтықтан оқыту жүйесі.
Зерттеу пәні - басқарудың заманауи моделіндегі қашықтықтан оқытудың тәсілдері мен тәжірибелік құралдары.
Дипломдық жұмыстың теориялық және әдіснамалық негізі қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру мәселесі бойынша отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, оны шет елдерде және Қазақстан Республикасында құру тәжірибесі, ҚР Үкіметі мен ҚР Білім Министрлігінің қашықтықтан оқыту бойынша заңнамалық және нормативтік құжаттары болды.
Жұмыстың жаңалығы Қазақстан Республикасында қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың жай-күйін жүйелі және кешенді теориялық және практикалық талдаудан, оны болашақта жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды әзірлеуден тұрады.

Кіріспе
1. Қашықтықтан оқыту технологиясының теориялық аспектілері
1.1 «Қашықтықтан оқыту» ұғымын талдау
1.2 Қашықтықтан оқытудың нысандары мен технологияларын ұйымдастыру
1.3 Шет тілін қашықтықтан оқытудың рөлі мен маңызы
2. Шет тілін қашықтықтан оқытудың тәсілдері
2.1 Шетел тілін қашықтықтан оқыту технологиясы
2.2 Ағылшын тілін онлайн оқытудың тиімді тәсілдері
2.3 Пандемия кезінде шет тілін қашықтықтан оқыту
3. Қашықтықтан оқыту жүйесіне шолу және тәжірибелік құралдары
3.1 Moodle
3.2 Claroline LMS
3.3 Шет тілін қашықтықтан оқытудың құралдары
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Қазіргі білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі үнемі өзгеріп отыратын әлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез бейімделу қабілеті болып табылады.
Қазіргі уақытта оқушылардың мектеп бағдарламасының оқу пәндерін, оның ішінде ағылшын тілін меңгеруге деген қызығушылығының төмендеу үрдісі байқалады. Оқытудың дәстүрлі әдістері мен нысандары кейде білім алушылардың білім алу сұраныстары мен қажеттіліктерін қанағаттандырмайды, оқу уәждемесін арттыруға ықпал етпейді.
Қазақстанның қазіргі даму кезеңі мемлекетті әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қоғамдастығына жедел ілгерілетуге бағдарланған. Осыған байланысты, білім беру саласындағы саясат әлемдік білім беру кеңістігіне біріктірілген және әлемдік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлауды қамтамасыз ететін білім берудің ұлттық моделін қалыптастыруға бағытталған [1].
«Ақпараттық қоғам 2030» деп аталатын ҚР білім беруді дамытудың 2030 жылға дейінгі саясаты қоғамның ұдайы өндірісінің іргетасы ретінде білім беруді одан әрі дамыту үшін жаңа құндылықтар мен бағдарларды белгілеуге арналған.
Қазақстанның табиғи климатқа, елдің географиялық және демографиялық жағдайына байланысты экономикалық даму тұрғысынан білім беруді экономиканың бірінші стратегиялық маңызды саласына айналдырудың нақты себептері бар.
Сондықтан ҚР білім беруді дамыту саясатының мақсаты 2030 жылға қарай Қазақстанда инновациялық білім экономикасы бар ақпараттық қоғамды жаңғыртатын жоғары білім беру жүйесін құру болып табылады [2].
Баршаға нақты қолжетімді білім беру - бұл әлеуметтік мемлекеттің аса маңызды гуманистік талабы және абсолютті қажетті элементі ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның білім қоғамына қол жеткізуінің шарты.

1 Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: Процветание безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев //Послание Президента страны народу Казахстана. - Алматы: Бшм, 1997. - 93 с.
2 Политика развития образования Республики Казахстан «Информационное общество-2030». Проект к обсуждению. - Алматы: VOX POPULI, 2010. - 244с.
3 Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления. - М.: Маркет ДС, 2003. - 358 с
4 Никуличева, Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. – М. : Федеральный институт развития образования, 2016. – 72 с.
5 Кочергин И.Г. Философско-методологические и исторические аспекты глобальной информатизации современного обществ // Вестник ТГУ. – Выпуск 12. – 2012. — С. 82-29.
6 Словарь по технологиям обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://didacts.ru/dictionary/1031/word/informaciono komunikacionaja-predmetnaja-sreda.
7 Андреев, А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация / А.А. Андреев, В.И. Солдаткин. – М. : Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с.
8 Ибышев, Е.С. Дистанционное обучение: теория и практика / Е.С. Ибышев. — Караганда. : Изд-во «Білім», 2008. —196 с.
9 Витченко, О.В. Интегративно-креативная модель формирования информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя / О.В. Витченко // Образование. Наука. Инновации. – 2010. – №4. – С. 73-78.
10 Смирнова, В.А. Особенности формирования современных информационно-образовательных сред / В.А. Смирнова // Ярославский педагогический вестник. — 2015. — № 6. — С. 38-43.
11 Журавлева, О.Б. Управление Интернет-обучением в высшей школе / О.Б. Журавлева. — М. : Горячая линия, 2007. — 223 с.
12. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – М. : Изд-во «Академия», 2008. — 192 с.
13 Ширшов, В.Е. Организация учебной деятельности на основе информационно-коммуникативных технологий / В.Е. Ширшов. — М. : Логос, 2006. — 269 с.
14 Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская. — CПб. : Питер, 2000. — 401с.
15 Кузьмичева Т.Н. Технические средства в обучений английскому языку. – М. «Просвещение», 2001.
16 Howatt A.P.R. Programmed learning and the language teacher. – London,
17 Сухомлин, В.А. ИТ-образование / В.А. Сухомлин. – М. : Горячая линия -Телеком, 2005. — 175 с.
18 Сайков, Б.П. «Курс «Информационно-образовательная среда (ИОС) основной школы» [Электронный ресурс] / Б.П. Сайков. –http://www.lyceum88.ru/IOS_M1_Cont_1_1_01.pdf.
19 Основы открытого образования Т.1 / под ред. В.И. Солдаткина НИИЦ РАО – 676 с. [Электронный ресурс]. – pedagogika/andreev/andreev9.html:
20 Коротенков, Ю.Г. Информационная образовательная среда основной школы / Ю.Г. Коротенков. — М. : Академия АйТи., 2013. http://eor.it.ru/file.php/1/metod_material/Uchebnoe_posobie_IOS.pdf.
21. Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании. Проект «Информатизация системы образования» http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ikt7.html
22 Босова, Л.Л. Отечественный и зарубежный опыт создания учебных материалов нового поколения / Л.Л, Босова // Школьные технологии. — 2007. — № 5. – С. 179-184.
23 Методология проектирования развивающей информационной образовательной среды в условиях современной школы Э.Н. Ильясова – М. : Академия Естествознания, 2014 http://www.monographies.ru/244
24 Заичкина, О.И. Опыт и проблемы управления образовательным процессом на базе информационных и коммуникационных технологий / О.И. Заичкина // Сборник материалов международной научно практической конференции «Развитие отечественной системы информатизации образования». — М. : ИИО РАО, 2009. — С. 19-24.
25 Захарова, Г.И. Формирование информационной образовательной среды высшего учебного заведения : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01: / Г.И.Захарова. – Тюмень : Тюмен. гос. ун-т, 2003. – 46 c.
26 Боровских, А.В. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая логика: Пособие для системы профессионального педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров / А.В. Боровских, Н.Х. Розов. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 80 с.
27 Гумбольдт фон Вильгельм. Язык и философия культуры.— М.: Прогресс, 1985.— 450 с
28 Зимняя И. И. Педагогическая психология. Учебник для вузов.— М.: Логос, 2000.— 384 с.
29 Скрябина Л.М.Развитие гуманистического потенциала личности младшего школьника средствами иностранного языка. Диссертация на соискание уче ной степени кандидата педагогических наук.— Якутск, 2000.— 1
30 Өстеміров К. «Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту құралдары» Алматы 2007.
31 Dobson J.M. Effective techniques for English Conversation group. US Information Agency. – Washington D.C., 1997.
32 Ерназарова З.Ш. Қазақ тілін оқытудың төрт деңгейлік бағдарламасы. Қазақ тілі: Әдістеме. Республикалық ғылыми әдістемелік. – К. 4. – 2007.– 2 б.
33 Воровщиков С.Г. Учебно-позновательная компетентность школьников // Управление современной школы. – 2007. – №6. – С. 81.
34 Әтежанов Г. Психологиялық-педагогикалық құзырлықты қалыптастырудағы жаңа формация мұғалімінің рөлі // Қазақ тілі. – 2008. – №4. – Б. 6.

Купить эту работу

Шетел тілін қашықтықтан оқытудын тәсілдері мен тәжірибелік құралдары

1500 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 3000 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

13 сентября 2021 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user851079
4.9
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
1500 ₽ Цена от 3000 ₽

5 Похожих работ

Дипломная работа

Формирование иноязычных грамматических навыков с использованием информационно-коммуникационных технологий на среднем этапе общеобразовательной школы.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
25000 ₽
Дипломная работа

Анализ взаимовлияния британского и американского вариантов английского языка в 21 веке (на материале текстов СМИ)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Дипломная работа

The impact of migration on European countries′ economy

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5500 ₽
Дипломная работа

ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Дипломная работа

Американский сленг в художественном тексте и проблема его передачи на русский язык(на примере сериалов Сплетница,13 причин почему, Милые обманщицы)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
4000 ₽

Отзывы студентов

Отзыв fomcha об авторе user851079 2017-11-02
Дипломная работа

Надеюсь продолжить работу с этим обязательным, пунктуальным, глубоко понимающим тему и специфику человеком.

Общая оценка
Отзыв Posida об авторе user851079 2019-05-01
Дипломная работа

Отличный автор!

Общая оценка
Отзыв Alena Alex об авторе user851079 2019-01-01
Дипломная работа

Алена, вы ЛУЧШАЯ! Нет слов, чтобы отблагодарить вас за проделанную работу!! Заказываю работы на данном сервисе больше 3х лет и только сейчас нашла СВОЕГО автора. На работу был день времени. На ДИПЛОМ!! Алена сделала все в лучшем виде. Преподаватель(очень требовательный, с придирками даже к лишним пробелами) похвалил мою работу перед всеми группами и поставил в пример как в оформлении и так и в правильном изложении содержания. Я в восторге.))!! Алена была на связи 24 часа. Отвечала на все вопросы. Успокаивала( а нервы были реально на пределе из-за того, что работу нужно было завтра сдавать, а нету даже норм плана, так как предыдущий автор подвёл и сказал, что не смог выполнить, придумал кучу отмазок ). Аленочка - я ваш должник!!!!! Такой как вы я не встречала за годы работы с сайтом( а заказывала более 80 работ от сочинений до диплома). Спасибо вам огромное!! Даже не знаю как можно выразить восхищение вашими способностями и человеческими качествами. Вы самая лучшая!! Извините, за такой сумбурный отзыв, пишу на эмоциях от радости сдачи диплома)) Так как из группы 24 человек сдали только 3 и я в их числе.)) Всё благодаря Вам! СПАСИБООООО!

Общая оценка
Отзыв stunet0518 об авторе user851079 2019-06-27
Дипломная работа

Работа выполнена на высочайшем уровне!!! Автор полностью справился с поставленной задачей!!! В качестве бонуса (как я понял) за задержку сделал дополнительно речь и презентацию для защиты, что не может не радовать!!! Однако, огорчили сроки...очень затянул автор со сдачей.... В остальном - замечаний нет! Всё прекрасно!!! Рекомендую! Большое спасибо!!!

Общая оценка

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Выпускная квалификационная работа по методике преподования иностранного языка

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
8000 ₽
Готовая работа

Речевое поведение телеведущих в британской и американской лингвокультуре

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕЧАХ БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

ИНТЕРЪЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ КАК ЯВЛЯЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
4000 ₽
Готовая работа

Проблемы локализации англоязычных рекламных текстов для русскоязычной аудитории

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Американский сленг в художественном тексте и проблема его передачи на русский язык(на примере сериалов Сплетница,13 причин почему, Милые обманщицы)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
4000 ₽
Готовая работа

Особенности перевода американского сленга на примере фильма «8 миля»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

диплом Переводческие решения при передаче языковых особенностей англоязычного политического дискурса

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Выпускная квалификационная работа ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ТЕМУ:«Eco problems"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
6000 ₽
Готовая работа

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО АНГЛИЙСКОГО КАК СЛОЖНОСТЬ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
800 ₽
Готовая работа

The impact of migration on European countries′ economy

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5500 ₽